Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2020
 
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr & Studio
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020 został odwołany
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Wykaz firm szkolących - Zawody Różne
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne oraz wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

Historia Cechu


Historia związków rzemieślniczych w Gdyni jest niewiele krótsza od historii Gdyni jako miasta. Pierwsi rzemieślnicy zaczęli napływać do Gdyni z głębi Polski w połowie lat dwudziestych. W nowo budującym się mieście początkowo dominowało rzemiosło branż budowlanych, w następnej kolejności pojawiały się warsztaty usługowych branż włókienniczej i skórzanej. Począwszy od połowy 1926 r. napływ rzemieślników wielu branż stał się żywiołowy. Był to czas podejmowania prób organizowania się rzemieślników w związki.
 

Najprawdopodobniej pierwszą organizacją rzemieślniczą był Cech Rzemiosł Metalowych, który powstał w 1927 r. W 1928 r. powstał Cech Malarsko-Lakierniczy, Cech Rzeźnicko-Wędliniarski, Związek Przedsiębiorstw Elektrotechnicznych, Cech Piekarzy. W roku 1929 powstaje Cech Fryzjerów Damskich-Męskich i Perukarzy, Cech Mistrzów Stolarskich,Cech Ślusarski. W roku 1930 powstał Cech Szewców i Cholewkarzy, a w następnych latach Cech Krawiecki, Cech Zduńsko-Garncarski, Cech Blacharski, Rzemiosło Budowlano-Mineralne, Cech Tapicersko-Rymarski oraz Cech Zegarmistrzowsko-Zdobniczy. W okresie trwania II wojny światowej działalność zrzeszeniowa została zawieszona.
 

Po wyzwoleniu Gdyni, od kwietnia 1945 r. rzemieślnicy wszystkich branż zaczęli przygotowywać się do wznowienia działalności istniejących przed wojną cechów, bądź do zorganizowania nowych na zasadach dobrowolnego zrzeszania się. Pierwszy Cech Piekarzy i Cukierników powstał 12 kwietnia 1945 r. ze Starszym Cechu Klemensem Pomieczyńskim na czele, następnym był Cech Szewców ze Starszym Cechu Czesławem Adamowiczem, Cech Zegarmistrzów i Jubilerów ze Starszym Cechu Eugeniuszem Ozimkowskim, Cech Krawców i Zawodów Pokrewnych ze Starszym Cechu Janem Warżo, Cech Rzemiosł Budowlanych i Mineralnych ze Starszym Cechu Franciszkiem Przechlewskim, Cech Rzeźnicko-Wędliniarski ze Starszym Cechu Józefem Reptą, Cech Drzewny ze Starszym Cechu Józefem Olszewskim, Cech Ślusarski ze Starszym Cechu Piotrem Ruszlem, Cech Elektryków ze Starszym Cechu Stanisławem Kortylewskim, Cech Kowalski ze Starszym Cechu Bernardem Ciechowskim, Cech Instalatorów i Blacharzy ze Starszym Cechu Zygmuntem Szymańskim, Cech Fryzjerski ze Starszym Cechu Janem Siemińskim. Cechy te skupiały swoją działalność organizacyjną w utworzonym Grodzkim Związku Cechów w Gdyni, w którym został powołany zarząd w składzie 9 osób z prezesem Tadeuszem Wieczwińskim na czele.
 

W 1948 r. wprowadzenie przymusu cechowego spowodowało zmiany w strukturze organizacyjnej samorządu rzemieślniczego. W miejsce Grodzkiego Związku Cechów powstał Okręgowy Związek Cechów w Gdyni, któremu podlegały cechy gdyńskie oraz cechy ówczesnych powiatów: kartuskiego, kościerskiego, wejherowskiego i lęborskiego. Przewodniczącym tego związku był w latach 1949-1951 Stanisław Kortylewski, a następnie aż do likwidacji związku Józef Karwacki.
 

W 1950 r. zostały zlikwidowane dotychczasowe cechy, a w ich miejsce powołano jeden Cech Rzemiosł Różnych, a Starszym Cechu z nominacji został Stanisław Kortylewski, a w latach 1955-1956 Leon Bronk.
 

Początkową siedzibą tego Cechu było skromne pomieszczenie przy ul. Świętojańskiej 21. Z inicjatywy Cechu Rzemiosł Budowlanych i Mineralnych na wiosnę 1948 r. zakupiono parcelę przy ul. Migały 12, gdzie przystąpiono do budowy własnego domu rzemiosła. Jako pierwsi do budowy stanęli: Stanisław Kortylewski, Józef Langiewicz, Wacław Ostojski, Zygmunt Szymański, którzy stanowili komitet budowy. Dom Rzemiosła przy ul. Migały 12 stanął pod koniec 1948 r. – był to skromny barak, który przez 16 lat był siedzibą gdyńskich organizacji rzemieślniczych.
 

Od 1949 r. w polityce państwa wystąpiła tendencja uspołeczniania rzemiosła indywidualnego, co spowodowało spadek działalności rzemieślniczej. Dla przykładu, w 1949 r. ilość warsztatów wynosiła 856, a w roku 1953 już tylko 480. W tym trudnym okresie samorząd dla ułatwienia pracy rzemieślnikom tworzy spółdzielnie rzemieślnicze mające na celu pomoc w zaopatrzeniu materiałowym i w organizowaniu zbytu wyrobów i usług. Od 1955 r. sytuacja w rzemiośle zaczęła się poprawiać i następował szybki przyrost warsztatów, gdyż została przywrócona pełna samorządność organizacjom rzemieślniczym. W 1957 r. powstały w Gdyni dwa cechy. Jednym z nich był Cech Rzemiosł Różnych reprezentowany przez sześcioosobowy Zarząd ze Starszym Cechu Janem Warżo. Drugim był Cech Rzemiosł Metalowych, Elektrotechnicznych i Drzewnych ze Starszym Cechu Stefanem Gielniakiem na czele.
 

W dniu 14 stycznia 1959 r. gdyńskie cechy postanowieniem Sądu Powiatowego otrzymały parcelę przy ul. 10 Lutego 33

 
z przeznaczeniem na budowę nowego domu rzemiosła, gdyż na miejscu dotychczasowej siedziby przy ul. Migały miała być budowana szkoła.

W dniu 19 maja 1959 r. ukonstytuował się Komitet Budowy Domu Rzemiosła w Gdyni w następującym składzie:

inż. Stanisław Lezniak - przewodniczący,
Władysław Bączkiewicz - z-ca przewodniczącego,
Józef Radoń - sekretarz,
Feliks Wrotek - skarbnik

oraz członkowie: Tadeusz Korasz, Zygmunt Mecner, Bolesław Śmigielski i Józef Wiśniewski.
 

Z apelem o finansowe wsparcie budowy zwrócono się do całego środowiska rzemieślniczego, do izb rzemieślniczych, innych cechów i spółdzielni rzemieślniczych. Po zapoznaniu się z kilkoma propozycjami wstępnych opracowań planów budowy, w dniu 19 maja 1960 r. zlecono opracowanie projektu szczegółowego inż. Henrykowi Dezorowi (koszt budowy 5,5 mln zł). Dnia 20 października 1960 r. władze budowlane miasta Gdyni zatwierdziły projekt i wydały pozwolenie na budowę.
W październiku 1960 r. Gdyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego przyjęło zlecenie na wykonanie robót w stanie surowym, a 4 lutego 1961 r. dokonano wmurowania aktu erekcyjnego. Na placu budowy, obok przedsiębiorstw państwowych pracowało wielu gdyńskich rzemieślników. Zakończenie budowy i uroczyste otwarcie Domu Rzemiosła w Gdyni nastąpiło 14 czerwca 1963 r.
Od tego dnia stał się on siedzibą wszystkich organizacji rzemieślniczych Gdyni, między innymi spółdzielni rzemieślniczych, filii Banku Rzemiosła i Rzemieślniczego Domu Towarowego.
 

W dniu 12 marca 1965 r. nastąpiło połączenie obu gdyńskich cechów w jeden Cech Rzemiosł Różnych, na którego czele stanął Starszy Cechu Zygmunt Mecner pełniąc tą funkcję przez cztery kadencje, kierownikiem Biura do 1978 r. był Antoni Przyłuski. Od 20 kwietnia 1977 r. Starszym Cechu był Hieronim Kryszewski, kierownikiem Biura od 1978 r. była Irena Koźlakiewicz.
 

Od 1 stycznia 1973 r. na mocy nowej ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła do gdyńskiego Cechu włączonych zostało 39 zakładów z byłego Ogólnopolskiego Zrzeszenia Prywatnych Wytwórców i 100 zakładów usługowych z Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług. W tym czasie notowany jest duży przyrost liczbowy warsztatów rzemieślniczych. W roku 1973 gdyński Cech zrzeszał 1089 warsztatów, w końcu 1984 r. liczba ta wzrosła do 2100, największy stan zrzeszonych notowany był w 1988 r., kiedy liczba członków wynosiła 2500. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej wprowadziła dobrowolność zrzeszania się w organizacjach rzemieślniczych, co spowodowało, że na koniec 1989 r. liczba członków wynosiła 1683 zakładów, które zatrudniały ogółem 5883 pracowników i uczniów.
 

W dniu 25 czerwca 1981 r. Walne Zebranie Delegatów wybrało na Starszego Cechu inż. Lecha Łapińskiego, który pełnił tą funkcję nieprzerwanie do 31 grudnia1998 r. Od 1 stycznia 1999 r. obowiązki Starszego Cechu pełnił I Podstarszy mgr inż. Ryszard Perzanowski. Dnia 14 czerwca 1999 r. Walne Zebranie Delegatów wybrało na Starszego Cechu Zenona Błachowiaka. Od dnia 20 czerwca 2002 r.  obowiązki Starszego Cechu pełnił ponownie I Podstarszy mgr inż. Ryszard Perzanowski. Z kolei Starszym Cechu był Karol Kowalski - od dnia 11 czerwca 2003 r. do dnia 5 lutego 2008 r.,  czyli do dnia rezygnacji z tej funkcji.

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, w dniu 9 kwietnia 2008 r,  Starszym Cechu został wybrany Zygfryd Łyczywek. Z kolei w dniu 22 kwietnia 2009 r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów na Starszego Cechu wybrano Krzysztofa Blanka. W dniu 27 stycznia 2010 r. Krzysztof Blank zrezygnował z funkcji Starszego Cechu. Od tego dnia obowiązki Starszego Cechu pełnił I Podstarszy Adam Wika Czarnowski, który w dniu 20 maja 2010 r. został wybrany Starszym Cechu, a od dnia 15 maja 2013 r. jest na tym stanowisku drugą kadencję. W dniu 10 maja 2017 r. Adam Wika Czarnowski został wybrany Starszym Cechu na trzecią kadencję.

 


Firmy zrzeszone:
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DIESEL - SERVICE
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka