Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2020
 
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020 został odwołany
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  (2) Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne oraz wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  (6) Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

Informacja dot.najnowszych instrumentów wsparcia przedsiębiorców


 1.  

  Zasady wypłaty świadczeń postojowych

  1.  

   Dodatkowe Świadczenie Postojowe - rozszerzenie na nowe branże


Rozszerzenie objęło przedsiębiorców, którzy prowadzą przeważający rodzaj działalności oznaczonej kodem PKD:

 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych


Warunki ubiegania się o świadczenie pozostają bez zmian, tj. o dodatkowe świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD uprawniającym do pomocy, jeśli:


 • uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,

 • wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB)


Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.


Wnioski RSP-DD przedsiębiorcy z nowych branż mogą składać od 16.12.2020 r.


  1.  

   Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą


Z wnioskiem o wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzą przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD:

 

47.71.Z

 

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

47.72.Z

 

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

47.81.Z

 

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

 

47.82.Z

 

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

 

47.89.Z

 

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 

49.39.Z

 

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 

56.10.A

 

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 

56.10.B

 

Ruchome placówki gastronomiczne

 

56.21.Z

 

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

 

56.29.Z

 

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 

56.30.Z

 

Przygotowywanie i podawanie napojów

 

59.11.Z

 

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 

59.12.Z

 

Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 

59.13.Z

 

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 

59.14.Z

 

Działalność związana z projekcją filmów

 

59.20.Z

 

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 

74.20.Z

 

Działalność fotograficzna

 

77.21.Z

 

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 

79.90.A

 

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 

79.90.C

 

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

82.30.Z

 

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 

85.51.Z

 

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 

85.52.Z

 

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 

85.53.Z

 

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

 

85.59.A

 

Nauka języków obcych

 

85.59.B

 

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

86.10.Z

 

Działalność szpitalna - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

 

86.90.A

 

Działalność fizjoterapeutyczna

 

86.90.D

 

Działalność paramedyczna

 

90.01.Z

 

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 

90.02.Z

 

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 

90.04.Z

 

Działalność obiektów kulturalnych

 

91.02.Z

 

Działalność muzeów

 

93.11.Z

 

Działalność obiektów sportowych

 

93.13.Z

 

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 

93.19.Z

 

Pozostała działalność związana ze sportem

 

93.21.Z

 

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

 

96.01.Z

 

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

 

96.04.Z

 

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej


Świadczenie przysługuje, jeśli przedsiębiorca:


Ocenę warunku, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.


Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie, tj. w kwocie 1 300 zł albo 2 080 zł.


Wniosek RSP-DD6 będzie można złożyć do ZUS od 30.12.2020 r. (tj. w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy). 


Z wnioskiem przedsiębiorca może wystąpić najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.


W przypadku odmowy prawa do świadczenia postojowego, ZUS wydaje decyzję, od której przedsiębiorca może złożyć odwołanie do sądu.


Pomoc publiczna


Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. Dlatego konieczne będzie uzyskanie od przedsiębiorców informacji na temat ich sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID- 19.


Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe nie może być przyznane przedsiębiorcy, który na 31.12.2019 r. był w trudnej sytuacji i na dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczenia nadal ta sytuacja występuje, tj.:


W przypadku przedsiębiorców innych niż mikro i małych, przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe ma zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu.


Przedsiębiorca będzie musiał oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej, podać:


  1.  

   Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne


Z wnioskiem będzie mogła wystąpić osoba wykonująca umowę cywilnoprawną, jeśli:

 1. działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

 3. działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

 4. usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

 5. usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:

 1. w zakresie pozaszkolnych form edukacji,

 2. przez przewodników muzeów


uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wynosi co do zasady 2 080 zł. Przy czym, jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.


Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego następuje na wniosek RSP-CD6 osoby wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług albo umowę o dzieło.


Wniosek RSP-CD6 będzie można złożyć do ZUS od 15.01.2021 r. (tj. 30 dni od ogłoszenia ustawy).

Wniosek można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.


W przypadku odmowy prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, ZUS wydaje decyzję, od której osoba wnioskująca może złożyć odwołanie do sądu. 

 1.  

  Zasady zwalniania z obowiązku opłacania składek


  1.  

   Rozszerzenie zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec-wrzesień 2020 r. na kolejne branże


Rozszerzenie objęło:


 

59.11.Z

 

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 

59.12.Z

 

Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 

59.13.Z

 

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 

59.14.Z

 

Działalność związana z projekcją filmów

 

59.20.Z

 

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 

71.11.Z

 

Działalność w zakresie architektury

 

79.12.Z

 

Działalność organizatorów turystyki

 

90.03.Z

 

Artystyczna i literacka działalność twórcza

 

90.04.Z

 

Działalność obiektów kulturalnych

 

93.11.Z

 

Działalność obiektów sportowych 

79.90.A

 

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;  
47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;  
47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;  
47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;  
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;  
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;  
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;  
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;  
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;  
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;  
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;  
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z - Działalność fotograficzna;  
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;  
79.11.A - Działalność agentów turystycznych;  
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;  
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;  
79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;  
79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;  
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;  
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;  
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;  
86.90.D - Działalność paramedyczna;  
90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;  
90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;  
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;  
91.02.Z - Działalność muzeów;
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;  
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;  
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;  
93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;  
93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w in


Firmy zrzeszone:
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DIESEL - SERVICE
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka