Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2019
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  Amberif Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich 22-25.03.2017
  XIII OTWARTY KONKURS FRYZJERSTWA ARTYSTYCZNEGO - 3.06.2018
  XIV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego 9 czerwca 2019 r. Wyniki
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  Informacje dla uczniów
  Opłaty egzaminacyjne
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Komunikat Cookies
  Rzetelna firma

Zakończenie roku podatkowego 2019

Obowiązki podatnika i płatnika

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Formularz ZUS IWA,czyli Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

Do 31 stycznia 2020 r. niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe mają obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS informacje ZUS IWA.

Informację ZUS IWA za 2019 r. ma obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS płatnik składek, który spełnił łącznie następujące warunki:

- był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia 2020 r.,

- w 2019 r., którego dotyczy ZUS IWA, zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego w przeliczeniu na miesiące co najmniej 10 ubezpieczonych,

- na 31 grudnia 2019 r. jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za 2019 r.

Urząd Skarbowy

Rozliczenia roczne

Podatnik na karcie podatkowej, w terminie do 31 stycznia składa informację o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2019 roku (druk PIT - 16A).

Podatnik, uiszczający w 2019 r. ryczałt od sprzedaży ewidencjonowanej, rozlicza się z ryczałtu na druku PIT- 28 (z zał. PIT-28A lub PIT-28B ) w terminie

od dnia 15 lutego do dnia 29 lutego w 2020 r.1 02 marca2.3 Ten sam termin i ten sam druk (PIT-28) obowiązuje podatników uzyskujących przychody z najmu prywatnego, które w 2019 r. zgodnie z wyborem podatnika opodatkowane były ryczałtem.

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów powinni rozliczyć się z dochodów lub strat z działalności gospodarczej składając zeznanie roczne za 2019 r. w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.4

Inne obowiązki

Zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień 2019 r. płaci się do 20 stycznia 2020 r. Dotyczy to podatników, prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się na zasadach ogólnych według skali albo opłacających podatek liniowo lub podatników uzyskujących przychody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych.

Czynni podatnicy VAT składają deklarację VAT-7 za miesiąc grudzień do 25 stycznia, podobnie jak podatnicy składający VAT-7K za IV kwartał do 25 stycznia.

 

UWAGA!

JUŻ od 2017 r. wprowadzono obowiązek elektronicznego składania informacji VAT-UE wyłącznie za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Konieczności sporządzania spisu z natury

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na koniec każdego roku podatkowego, czyli wg stanu na dzień 31 grudnia podatnicy są zobowiązany do sporządzenia i wpisania do księgi wartości spisu z natury towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków.

Ryczałtowcy zamiast podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzą tylko ewidencję przychodów. Oni również mają obowiązek sporządzania remanentu na koniec każdego roku podatkowego i wpisania jego wartości do ewidencji przychodów.

Podatnicy są zobowiązani wycenić materiały i towary objęte spisem z natury wg cen zakupu lub nabycia albo cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Spis półfabrykatów oraz wyrobów gotowych i braków wycenia się wg kosztów wytworzenia, natomiast odpadów użytkowych o utraconej wartości - wg oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania (zużycia lub sprzedaży).

UWAGA! Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej nie sporządzają żadnego remanentu.

Zmiana formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Do 20 stycznia 2020 r. podatnicy pragnący zmienić formę opodatkowania (z podatku na zasadach ogólnych na podatek liniowy lub odwrotnie albo z podatku na zasadach ogólnych na podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych lub odwrotnie – dotyczy to również przychodów z najmu prywatnego), powinni pisemnie zawiadomić swój urząd skarbowy. Jeżeli nie złożą zawiadomienia, urząd przyjmie, iż w tym roku podatkowym (2020) podatnik będzie rozliczał się z dochodów z działalności na dotychczasowych zasadach.

Do 20 lutego 2020 r. podatnicy pragnący zmienić terminy rozliczania się z podatku dochodowego (z miesięcznych na kwartalnie lub z kwartalnych na miesięczne), powinni pisemnie zawiadomić swój urząd skarbowy o zmianie metody. Jeżeli nie złożą zawiadomienia, urząd przyjmie, iż w tym roku podatkowym (2020) podatnik będzie rozliczał się z zaliczek na podatek dochodowy w tych samych terminach.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników

Przedsiębiorcy, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinien złożyć do urzędów skarbowych dwie deklaracje roczne: PIT-4R i PIT-11 za 2019 r.

PIT-4R przedsiębiorcy składają do końca stycznia 2020 r. do swojego urzędu skarbowego, na rachunek którego wpłacali dotychczas zaliczki na podatek dochodowy z działalności i zaliczki na podatek dochodowy jako płatnicy za pracowników. Kopię wysłanego do urzędu PIT-4R pracodawcy przechowują u siebie.

PIT-11 składa się do końca lutego 2020 (02 marca 20205 r. (w wyjątkowej sytuacji do końca stycznia – patrz niżej) do urzędu skarbowego pracownika oraz wysyła się pracownikowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Możliwe jest również wręczenie pracownikowi PIT-11 - wówczas pracownik powinien podpisać na kopii pracodawcy, osobiste odebranie PIT-11 (konieczna data odbioru i czytelny podpis pracownika). Trzecią kopię PIT-11 pracodawcy przechowują w aktach osobowych pracownika. PIT-11 wystawia się również uczniom zawodu (tj. pracownikom, z którymi zawarta została umowa o pracę celem nauki zawodu).

 

WAŻNE ! Już od 1 stycznia 2015 r. zmianie uległy zasady wysyłki druków podatkowych: PIT-11, PIT-4R. Płatnicy podatków co do zasady zobowiązani zostają do wysyłki druków w formie elektronicznej.

SZCZEGÓŁY! Dla pracodawcy - płatnika
Informacja o zmianach w PIT od 1 stycznia 2020 r.

Jeżeli płatnicy ze względu na niewielką ilość rozliczanych osób wybiorą formę drukowaną - pisemną, to druki PIT-11, PIT-4R przekazać muszą do urzędu skarbowego do końca stycznia. Gdy zdecydowali się na formę elektroniczną, druki te przekazać mogą organowi skarbowemu do końca lutego6. Decyzja o wyborze formy tradycyjnej przyspiesza termin składania druków jedynie w stosunku do urzędów. Zatem jedynie egzemplarze druków, które przesyła się do urzędu skarbowego, sporządza się nie później niż do końca stycznia. Druki PIT-11, adresowane do podatnika można nadal przekazywać do końca lutego7 roku następującego po roku, którego dotyczą.

Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy będący osobami fizycznymi, mają możliwość podpisania wysyłanych dokumentów danymi autoryzacyjnymi.

Z formy pisemnej nie mogą korzystać natomiast biura rachunkowe. W ich przypadku forma elektroniczna stosowana musi być niezależnie od ilości osób, dla których przygotowuje się druki.

Ministerstwo Finansów do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej, uruchomiło i rozwinęło system e-Deklaracje

- szczegóły pod adresem internetowym:

https://www.podatki.gov.pl/pit/

Formularze do druku (deklaracje, które można wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej)  można wygenerować pod tym samym adresem internetowym.

Koniec z PIT rozliczanym przez pracodawcę – PIT-40

UWAGA! Już za 2016 r. pracodawca nie rozliczał zatrudnionej osoby, choćby otrzymał od niej PIT-12 (czyli obecnie druk ten już nie istnieje! Nawet po złożeniu przez pracownika omyłkowo PIT-12 w 2020 r. pracodawca powinien go poinformować, że nie sporządzi za niego rocznego PIT (może również nie przekazać pracownikowi tej informacji i wysłać mu po prostu jego PIT-11).

Co może zrobić pracownik:

- od razu podjąć decyzję, że sporządzi własne zeznanie podatkowe na podstawie PIT-11 od pracodawcy,

- skorzystać z rozliczenia rocznego PIT przez urząd skarbowy, po czym po weryfikacji zeznania rocznego PIT, przygotowanego przez urząd skarbowy – zaakceptować go lub odrzucić, składając indywidualnie zeznanie podatkowe.

 

 

12020 r. jest rokiem przestępnym:

229 lutego 2020 r. przypada w sobotę

3nastąpiła zmiana przepisów- ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126) w odpowiednim miejscu stwierdza (...) zeznanie według ustalonego wzoru (PIT-28) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. ww. przepisy(...) , stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1stycznia 2019 r.

4nastąpiła zmiana przepisów - Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2018 r. poz. 2126 w odpowiednim miejscu stwierdza (…) „Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. ww. przepisy(...) , stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1stycznia 2019 r.

5por. przypis 1 i 2

6por. przypis 1 i 2

7por. przypis 1 i 2
Firmy zrzeszone:
  CITROËN KONWIŃSKI
  DIESEL - SERVICE
  DAGMER Zbigniew Rybicki
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka