Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2014-2017
  Galeria 2014 - 2016
  Galeria 2017
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Przedstawienie pt. "Agùst Szlôga"
  Przedstawienie pt."Krawiec Pani Mani"
  Przedstawienie pt."Hulaj dusza... !"
  Usługi
  Usługi rachunkowe
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Wynajem pomieszczeń
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz szkolenia
  Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  Informacje dla uczniów
  Opłaty egzaminacyjne
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Zaczyna nam brakować rzemieślników. Rozmowa z Dariuszem Gobisem Dyrektorem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Tytuł Lidera Przedsiębiorczości 2014
  78. rocznica masowych wysiedleń z Gdyni - uroczystości z udziałem gdyńskich rzemieślników
  Bogdan Kostro list graturacyjny
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Pomorska Nagroda Rzemiosła 2017
  Konkursy
  Bursztynowe Rzemiosło 2016 - wyniki konkursu
  Amberif Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich 22-25.03.2017
  XI Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego - 05.06.2016
  XII Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia - 04.06.2017
  Plebiscyt MISTRZOWIE URODY
  Ciekawe strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Statystyka odwiedzin

Niektóre limity podatkowe

Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT

 

okres obowiązywania:  od  1.01.2017 do  31.12.2017

Lp.

 Wyszczególnienie

2017 r.

1.

Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT

200.000 zł

2.

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika

5.157.000 zł 
(1.200.000 euro)

3.

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

193.000 zł 
(45.000 euro) 

4.

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

50.000 zł

5.

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

160.000 zł

Podstawa prawna: Powyższe kwoty wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), która określa limity obrotu w przepisach: art. 113 ust. 1, art. 2, art. 10 i art. 24.

 Prawa i obowiązki podatników w zakresie:

  • obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych,

  • prawa do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego,

  • prawa do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego i opłacania go za okresy kwartalne

uzależnione są od limitów wyrażonych w euro przeliczanych na złote.

Przeliczenia limitów wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

Do przeliczenia limitów, które będą obowiązywały w 2017 r., w wymienionym wcześniej zakresie zastosowanie ma średni kurs euro ogłoszony przez NBP 3 października 2016 r., który wyniósł 4,2976 zł/euro (tabela NBP nr 191/A/NBP/2016).

1. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 updof, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości, czyli 1.200.000 euro. Tak wynika z art. 24a ust. 4 updof.

Limit przychodów za 2016 r., przekroczenie którego obliguje do prowadzenia
ksiąg rachunkowych w 2017 r.

limit w euro

limit w złotych

1.200.000

5.157.120

 

2. Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Wymienieni podatnicy metodę jednorazowej amortyzacji mogą zastosować tylko w odniesieniu do środków trwałych, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w danym roku podatkowym. Przy czym łączna wartość tych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć w danym roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro, zaokrąglonej do 1.000 zł. Tak wynika z art. 22k ust. 7 i 12 updof i art. 16k ust. 7 i 12 updop.

Jednorazowa amortyzacja w 2017 r.

limit w euro

limit w złotych

50.000

215.000 

 

3. Opłacanie podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Podatnicy, którzy rozpoczną wykonywanie działalności gospodarczej w 2017 r., mogą bez względu na wysokość przychodów opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast ci, którzy będą kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej, będą mogli w 2017 r. opłacać ryczałt ewidencjonowany, jeżeli ich przychody za 2016 r. uzyskane z działalności gospodarczej nie przekroczą równowartości 150.000 euro.

Limit w tej wysokości dotyczy:

  • przychodów uzyskanych z działalności prowadzonej przez podatnika wyłącznie samodzielnie,

  • sumy przychodów uzyskanych przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych - jeżeli podatnik uzyskiwał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki,

  • odrębnie - przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie oraz sumy przychodów wspólników spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych - jeżeli podatnik jednocześnie prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki,

  • przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika, który za część 2016 r. opłacał podatek w formie karty podatkowej i za część według skali podatkowej.

Tak wynika z art. 6 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.), zwanej dalej ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z kolei do opłacania w 2017 r. ryczałtu za okresy kwartalne uprawnieni będą podatnicy, gdy przychody za 2016 r. uzyskane:

  • z działalności prowadzonej samodzielnie albo

  • przez spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych, której są wspólnikami,

nie przekroczą równowartości 25.000 euro. Tak wynika z art. 21 ust. 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podatnicy uprawnieni do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r.

wyszczególnienie

przychody podatnika/spółki za 2016 r. z działalności gospodarczej

limit w euro

limit w złotych

prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie

150.000

644.640

prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych albo prowadzący działalność jednocześnie:samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych

 

150.000

 

644.640

 

Podatnicy uprawnieni do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r.

wyszczególnienie

przychody podatnika/spółki za 2016 r. z działalności gospodarczej

limit w euro

limit w złotych

prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie

25.000

107.440

prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych

25.000

107.440

 Firmy zrzeszone:
  AUTO-CAMP-SERVICE
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DAGMER Zbigniew Rybicki
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  MECHANIKA POJAZDOWA Karol Krzyżanowski
  P.Inst. - Bud. SUCHOCKI
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka